Yhtiökokous

Asunto-osakeyhtiön ylin päättävä toimielin on yhtiökokous. Yhtiökokous päättää tärkeimmistä asioista, kuten vastikkeista, vastuuvapauksista, budjetista jne. Yhtiökokous myös valitsee jäsenet hallitukseen sekä tilintarkastajan ja/tai toiminnantarkastajan mikäli ne tulee yhtiössä valita.

Hallitus toimii valmistelevana ja päätetyt asiat täytäntöönpanevana elimenä asunto-osakeyhtiössä. Lisäksi hallitus käyttää päätösvaltaa sille kuuluvien asioiden hoitamisessa, esimerkiksi isännöitsijän valitsemisessa.

Isännöitsijä toimii myös valmistelevana ja täytäntöönpanevana elimenä, jonka lisäksi käyttää itsenäistä päätösvaltaa omaan toimivaltaansa kuuluvien asioiden hoitamisessa.

Varsinainen yhtiökokous 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksessä ei voida määrätä muusta määräajasta.

Kokouksessa on esitettävä:

 1. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
 2. Hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka olennaisesti vaikuttaa osakehuoneistojen käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.
 3. Hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden aikataulu.

Kokouksessa on päätettävä:

 1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 2. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä.
 3. Vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja isännöitsijälle.
 4. Yhtiövastikkeen määrästä ja talousarviosta
 5. Hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinnasta, jollei laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin näiden toimikaudesta tai valinnasta.
 6. Muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävistä asioista.

Ylimääräinen yhtiökokous 

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos

 • Yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.
 • Tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sitä vaatii.
 • Osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 10% tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista niin vaatii.
 • Yhtiöjärjestyksessä niin määrätään.

Vaatimuksen on oltava kirjallinen ja kokouksen pitämistä on vaadittava tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsun mukana toimitetaan liite, jossa on käsiteltäväksi vaadittu asia juuri siinä muodossa, kuin osakkeenomistajat, jotka ovat yhtiökokouksen koollekutsumista vaatineet, haluavat. Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

 

 

 

Ekoisännät Ky Rullakatu 18 C Puh. (03) 751 3184 » toimisto(a)ekoisannat.fi
Y-tunnus: 0577419-5 15900 LAHTI Fax (03) 751 3306 » www.ekoisannat.fi